Consentiment de CookiesA Instal·lacions Joan Servia Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 139582   |    |  Avís legal

 


IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

Denominació Social: INSTAL·LACIONS JOAN SERVIÀ, S.L
Nom Comercial: INSTAL·LACIONS JOAN SERVIÀ
Domicili Social: C/ SANT ISIDRE 4 – 17200 PALAFRUGELL
CIF / NIF: B17306895
Telèfon: 972.61.08.75
Fax: 972.86.80.26
e-Mail: inst.jssl@gmail.com
Nom de domini: www.instaljs.com


TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilitzaciò d'aquest lloc web atribueix al navegant la condiciò d'usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesiò a les presents condicions en la versiò publicada en el moment en què es permetre
l'entrada. Per això, EL TITULAR DEL WEB recomana a l'usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc
web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos,substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a
l'accés i / o utilitzaciò d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. EL TITULAR DEL WEB podrà alterar en qualsevol moment i sense previavís, el disseny, presentaciò i / o configuraciò del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

RESPONSABILITAT I GARANTIA DEL TITULAR DEL WEB

ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això EL TITULAR DEL WEB es reserva acord amb la legislaciò vigent el dret de limitar l'accés a
determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l'Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informaciò sol.licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat). L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessiò, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgaciò a tercers.

CONTINGUTS

EL TITULAR DEL WEB es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestaciò de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol
moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupciò podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informaciò emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, EL TITULAR DEL WEB no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels Continguts, tant els propis com els d'altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilitzaciò de els mateixos per part de l'Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a EL TITULAR DE LA WEB en aquest sentit. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informaciò adquirida o accedida per oa través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissiò , o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il legal o il lícit, virus informàtics, o missatges que, engeneral, afectin o violin drets d'EL TITULAR DEL WEB o de tercers.PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

Aquesta web és propietat d'EL TITULAR DE LA WEB. Els drets de Propietat Intel lectual i dretsd'explotaciò i reproducciò d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informaciò que
contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s'estableixin des d'ella a altres pàgines, sòn propietat exclusiva d'aquest, llevat que s'especifiqui una altra cosa. Totes les
denominacions, dissenys i / o logotips que componen aquesta pàgina sòn marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislaciò vigent. Els drets de propietat intel lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a laweb. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir lainformaciò, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autoritzaciò escrita d'EL TITULAR DE LA WEB.


LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislaciò espanyola.


POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES


Denominació Social: INSTAL·LACIONS JOAN SERVIÀ, S.L
Nom Comercial: INSTAL·LACIONS JOAN SERVIÀ
Domicili Social: C/ SANT ISIDRE  4 – 17200 PALAFRUGELL
CIF / NIF: B17306895
Telèfon: 972.61.08.75
Fax: 972.86.80.26
e-Mail: inst.jssl@gmail.com
Nom de domini: www.instaljs.com

De conformitat amb l’ ho disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment de l’ ho disposat en l’ art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personales, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançat la marcació de la casella, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personales siguin tractades per part del prestador per a realitzar
les següents finalitats :

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col.laboradors o parthners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs, sol.licituts o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’ usuari a través de qualsevol de las formes de contacte que es posen a disposició de l’ usuari en el lloc web de la companyia.

4. Remetre el botlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que siempre que s’ anés a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol.licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol.licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que son necesàries per la prestació d’un servei òptim a l’ usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’ usuari l’ exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació, informació i oposició, en los termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb l ‘ho disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol.licitut expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mtijans:

1. E-Mail: inst.jssl@gmail.com
2. Fax: 972.86.80.26
3. Correu Postal: C/ SANT  ISIDRE 4 – 17200 PALAFRUGELL

De la mateixa manera, l’ usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de suscripció facilitats fent clic en l’ apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i de organització necessaries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva perdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.


UTILITZACIÓ DE COOKIES I DEL FITXER D’ ACTIVITAT


El prestador pel seu compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’ usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’ associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordenador, i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’us de les cookies es fa possible que el servidor on es troba el web, reconegui el navegador web utilitzat per l’ usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’ accés als usuarios que s’hagin registrat previament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S’ utilitzen també per mesurar l’ audiencia i paràmetres del transit, controlar el progrés i numero de entrades.

L’ usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal.lació en el seu equip. SI-us-plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta información. Per utilizar el lloc web, no cal que que l’usuari permeti la instal.lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actui en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l ‘usuari inicii una sessió com a tal a cada un dels serveis , la prestació de la qual requereixi el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, carácter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva tramesa ulterior. En cap cas s’ utilitzaran les cookies per recollir informaciò de caràcter personal.


DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordenador quan aquest es conecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’ activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’ obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el numero d’ impressions de pàgines, el número de visites realizades als serveis web, l’ ordre de visites, el punt d’ accés, etc.


SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la industria, tals com firewalls, procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfs, tot això amb l’ objecte d’ evitar l’ accés no autoritzat a les dades. Per tal d’ aconseguir-ho, l’ usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls de accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideología,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://,…), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.